ันที่ 28 พ.ค.2563  เวลา 09.00-12.00น. กสก.ศพฐ.2 ได้จัดฝึกทบทวน การตรวจสถานที่เกิดเหตุภายหลังเหตุระเบิด ตามขั้นตอนตรวจตามมาตรฐานสากล iso 17020 (Post-blast investigation) โดยได้รับความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ EOD จาก ภ.จว.ชลบุรี จำนวน 4 นาย เข้ารว่มในการฝึกครั้งนี้ การฝึกในครั้งนี้ ผบก.ศพฐ.2 ได้ให้โอวาท เยี่ยมชม ควบคุมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการฝึก รวมถึงได้ให้แนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดควาสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นที่เชื่อถือของประชาชน ซึ่งได้ให้แนวทางการทำงานตามพันธกิจและนโนบายของ ผบช.สพฐ.ตร. การทำงานต้องมีการปรับปรุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมืออาชีพของ สพฐ.ตร. และ ศพฐ.2 การฝึกครั้งนี้ มี พ.ต.อ.หญิงขวัญฤทัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง นวท.(สบ4) กสก.ศพฐ.2 เป็นผู้ควบคุมการฝึก , พ.ต.ท.ธัชกร ไชยสิทธิ์ นวท.(สบ3) กสก.ศพฐ.2 เป็นหัวหน้าชุดเข้าตรวจ มีข้าราชการตำรวจ กสก.ศพฐ.2 ทุกนาย เข้าร่วมในทีมตรวจครั้งนี้ การฝึกเป็นการสร้างสถานการณ์การระเบิดด้วยระเบิดแสวงเครื่องจรืง มีการประกอบวงจรระเบิด และจัดการระเบิดจริง ใช้สถานที่ ลานฝึกหน้า ศพฐ.2 เป็นสถานที่ทำการฝึก ผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรค และได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน อย่างดียิ่ง