ภารกิจหน้าที่

           กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วย

๓. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย