ภารกิจหน้าที่

          กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิตอลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

๓. ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๔. ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์

๕. ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

๖. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๗. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย