ภารกิจหน้าที่

           กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางชีววิทยา

๓. ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

๔. ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

๕. ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

๖. ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

๗. ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษา ของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๙. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย