ภารกิจหน้าที่

          กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

๒. ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

๓. ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

๔. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวบุคคล

๕. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหา กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่างในคดีแพ่งและคดีอาญา

๖. ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ

๗. รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

๘. ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

๙. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย