ภารกิจหน้าที่

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. งานธุรการและงานสารบรรณ

๒. งานบริหารงานบุคคล

๓. งานคดีและวินัย

๔. งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

๕. งานการเงินและงานบัญชี

๖. งานงบประมาณ

๗. งานส่งกำลังบำรุง

๘. งานสวัสดิการ

๙. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

๑๐. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๒. งานศึกษาอบรม

๑๓. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑๔. ดำเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๖. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

๑๗. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย