ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ