พิมพ์
หมวด: Information
ฮิต: 10100

 

พล.ต.ต.ทนงค์  ทองประดับเพชร

ผู้บังคับการ  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

 

         

พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธีระทองคำ

นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 5)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

 

   พ.ต.อ.หญิง ประสพศิลป์ สุดา

นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 5)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

       

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ

รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2