ผู้บังคับการ อำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

21 เมษายน 2561
ผู้บังคับการ อำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

ผู้บัญชาการ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

21 เมษายน 2561
ผู้บัญชาการ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

21 เมษายน 2561
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความสะดวก

23 พฤษภาคม 2560

ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความสะดวกได้ที่ พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 038-276906 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript...

บรรยากาศพิมพ์ลายนิ้วมือใน ศพฐ.2

09 ตุลาคม 2559
บรรยากาศพิมพ์ลายนิ้วมือใน ศพฐ.2

บรรยากาศพิมพ์ลายนิ้วมือใน ศพฐ.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒
ประกาศราคากลาง
- ประกาศ-เอกสารประกวดราคา-DNA
  - 1.ราคากลางดีเอ็นเอ
  - 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจฯดีเอ็นเอ
  - 3.TOR -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
  - 4.คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจ DNA
  - 5.คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
  - 6.คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็น
  - 7.คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA
  - 8.คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์
- ร่างประกาศเชิญชวนฯชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- ขั้นตอนเข้ารับฟังการประชุม ศปก
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
- ประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการ
- ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
- ร่างประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธืภาพ
- ขั้นตอนเข้ารับฟังการประชุม ศปก
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
- ประกวดราคากล้องวีดีโอไมโครสโคป 3 มิติ
  - ราคากลางชุดตรวจวิถี
- ประกาศร่าง TOR กล้องวีดีโอไมโครสโคป
- กำหนดราคากลาง 30/11/2560
 - รายละเอียด
- ประกาศ ประกวดราคา 27/11/2560
 - รายละเอียด
- ผู้ดูเเลเวป02
  - 1.ประกาศ + เอกสารประกวดราคา เรือนแถวปราจีน
- ปะหน้าให้ประกาศTOR ศพฐ.2
  - เอกสารประกวดราคา02
  - 1.ร่างขอบเขตงาน (TOR) เรือนแถว พฐ.จว.ปราจีนบุรี
  - 2. แบบรูปรายละเอียด
  - 3. แบบ ปร.4 และ ปร.5
  - งานเรือนแถวพิสูจน์หลักฐานปราจีนบุรี (ลดงบ
- ปะหน้าราคากลาง 02
- ราคากลาง 2
- ราคากลางเรือนแถว
- ราคากลาง18092560
- เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้
- เครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์
- ประกาศยกเลิกประกวดราคา
- ประกาศราคากลางห้องน้ำ
- ปะหน้า ทส
- ปะหน้าซ่อมGC
- ปะหน้าราคากลางห้องน้ำ
- ราคากลางซ่อมGC
- ราคากลางสอบเทียบ
- ปะหน้าส่งศพฐ.2
- ราคากลาง
- ปร.4-5
- ขอให้ประกาศราคากลาง09082560
- ขอให้ประกาศราคากลาง11082560
- ร่างขอบเขตงานฯ
- ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ
- เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 1.1 - 1.7
- เอกสารแนบท้ายประกวดราคา 1.8
- ประกาศ และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเร
- ปะหน้าส่งประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถว พฐ.จว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
- การเปิดรับสมาชิกสมทบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๙๙
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๖๘/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายอำนวยการและสนับสนุน )
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายเทคนิค )
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง
แก้ไขข้อมูลประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ทุน Forensic ballistics (นิติวิทยาศาสตร์สำหรับขีปนาวุธ)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถาณที่สอบข้อเขียนและระบบระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียะบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เพิ่มเติม)